Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2016-04-28

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice dla realizacji linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Czarna – Polkowice w gminie Polkowice (Zmiana A).

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 Załączniki - POBIERZ PLIK ZIP(101,76MB)

Opublikował: 2016-04-25 14:17:14 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Z-ca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości
Aktualizował: 2016-04-29 12:21:17 - Przemysław Nowakowski

 2016-04-25

UWAGA

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice, zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa 06.05.2016 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.polkowice.pl w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Kultury ul. Rynek 2, pok. 6, tel. 76 72-46-787.

Opublikował: 2016-04-25 15:22:28 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Beata Marciniak - specjalista ds. oświaty

 2016-04-22

Burmistrz Polkowic 
ogłasza przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych

 Treść przetargu - POBIERZ PLIK DOC(0,06MB) 

Opublikował: 2016-04-22 13:56:02 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Anna Pankowska - insp. ds. ochrony rozwoju obszarów wiejskich

 2016-04-22

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.) Burmistrz Polkowic podaje do publicznej wiadomości informację o:

zmianie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice", przyjętego uchwałą Nr VII/135/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 listopada 2015 r.

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,66MB) 

Opublikował: 2016-04-22 13:36:07 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Elżbieta Gałek-Kapusta - Dyrektor Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych

 2016-04-20

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
na terenie gminy Polkowice.

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,44MB)

Opublikował: 2016-04-20 12:58:29 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Mazur - referent ds. gospodarki komunalnej

 2016-03-14

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY POLKOWICE !!!

Zapraszamy chętne rodziny z terenu Gminy Polkowice do udziału w akcji

„TROPICIEL ODPADÓW”

realizowanej pod patronatem Burmistrza Polkowic

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,38MB)

Opublikował: 2016-03-11 13:43:22 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice