Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2015-11-27

Obwieszczenia Burmistrza Polkowic

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(1,56MB)

Opublikował: 2015-11-27 13:07:24 - Przemysław Nowakowski

 2015-11-26

Obwieszczenie Starosty Polkowickiego
Starosta Polkowicki zawiadamia, że na wniosek nr TA:838/3366/2015 z dnia 10.11.2015 r. złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Cuprum", ul. Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa najdującego się na terenie działki o nr geodezyjnym 225/5, obręb I miasto Polkowice, ul. Kolejowa 1-13


  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,35MB)

Opublikował: 2015-11-26 08:26:20 - Patrycja Merchut

 2015-11-26

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLKOWIC

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

oraz możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr VI/100/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 września 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 340/11, 340/6 i 340/7 w obrębie Guzice w gminie Polkowice.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu i z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 19, 59-100 Polkowice.

Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

Opublikował: 2015-11-24 08:17:55 - Przemysław Nowakowski

 2015-11-23


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
dotyczące pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,69MB)

Opublikował: 2015-11-23 10:05:40 - Patrycja Merchut

 2015-11-16

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY POLKOWICE !!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Polkowice do udziału w akcji

„TROPICIEL ODPADÓW” 

realizowanej pod patronatem Burmistrza Polkowic

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,34MB)

Opublikował: 2015-11-16 14:55:04 - Przemysław Nowakowski

 2015-11-16

OGŁOSZENIE
Burmistrza Polkowic
z dnia 12 listopada 2015


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Gminy Polkowice informuje, że zostały sporządzone projekty dokumentów pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polkowice” i „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice na lata 2015-2032”.

 Ogłoszenie - POBIERZ PLIK PDF(0,90MB) 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice na lata 2015-2032 - POBIERZ PLIK DOCX(1,02MB) 

 Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polkowice - POBIERZ PLIK DOCX(0,67MB) 

 

Opublikował: 2015-11-16 08:32:05 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

 2015-11-12

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLKOWIC

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

oraz możliwości zapoznania się z jego treścią 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr VI/99/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 września 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125 w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu i z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 19, 59-100 Polkowice.

Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

Opublikował: 2015-11-09 12:55:08 - Przemysław Nowakowski

 2015-09-18

OGŁOSZENIE SKARBNIKA GMINY POLKOWICE
Informuję, że rozpoczęły się prace nad projektem budżetu gminy Polkowice na rok 2016.


Założenia do projektu budżetu Gminy Polkowice na rok 2016 zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl w Dziale FINANSE - BUDŻET - ZAŁOŻENIA I PROGNOZY - ROK 2016 (Zarządzenie Nr 574/15 Burmistrza Polkowic z dnia 17 września 2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Polkowice na rok 2016 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2033).

Informuję, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą ubiegać się o dotacje na podstawie:

• ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.),

• uchwały Rady Miejskiej Nr XII/121/11 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

• uchwały Nr XX/225/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Polkowice (zmienionej uchwałą Nr III/58/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 marca 2015 r.) -dotyczy wyłącznie klubów sportowych.

Opublikował: 2015-09-18 13:41:19 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krystyna Kozłowska - SKARBNIK GMINY
Aktualizował: 2015-09-18 13:43:19 - Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice