Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2015-05-18

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zawiadamiające 

o wydaniu, dnia 6 maja 2015 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-D-131/15, zmieniającej decyzję własną Nr I-D-232/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz Gminy Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice,
dla inwestycji pn.: Budowa chodników, zatoki autobusowej i
 placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331, na terenie gminy Polkowice, w miejscowości Dąbrowa; adres: działka nr 246/1, nr 246/2, nr 254/8, nr 242/1, AM-1, Obr. Dąbrowa 03, Polkowice - Obszar Wiejski”, na podstawie projektu zamiennego.

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,99MB)

Opublikował: 2015-05-18 15:00:06 - Przemysław Nowakowski

 2015-05-14

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125 w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.) oraz Uchwały Nr XXVIII/332/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125 w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 22.05.2015 r. do 15.06.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 109, w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.06.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1 (ratusz), w sali konferencyjnej (s. 207) w  o godz. 1200.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrz Polkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2015 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic.


                                                                                 Burmistrz Polkowic

mgr inż. Wiesław Wabik

Opublikował: 2015-05-11 13:11:07 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury

 2015-05-14

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 340/11, 340/6, 340/7 w obrębie Guzice w gminie Polkowice.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.) oraz Uchwały Nr XXXIX/456/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 340/11, 340/6, 340/7 w obrębie Guzice w gminie Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 22.05.2015 r. do 15.06.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 109, w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.06.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1 (ratusz), w sali konferencyjnej (s. 207) w  o godz. 1400.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

         Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrz Polkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2015 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic.

                                                                                 Burmistrz Polkowic

mgr inż. Wiesław Wabik

Opublikował: 2015-05-11 13:10:01 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury

 2015-05-13

Burmistrz Polkowic
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 1A,
dla której organem prowadzącym jest gmina Polkowice

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(2,32MB)

Opublikował: 2015-05-13 15:30:26 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Magdalena Jaworska-Cenian - Insp. ds. kultury i oœwiaty

 2015-04-29

XIV EDYCJA "Stypendia Pomostowe" 
dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 2015 r.

Program skierowany jest dla maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku. 

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,97MB)

Opublikował: 2015-04-29 08:48:55 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Magdalena Jaworska-Cenian - Insp. ds. kultury i oœwiaty

 2015-04-16

UWAGA

Absolwenci szkół gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa:

1. 04.05.2015 r. dla absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników,

2. 03.07.2015 r. dla absolwentów gimnazjum, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych kończący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dn. 26.06.2015 r. oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.polkowice.pl w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych ul. Rynek 6, pok.29, tel. 76 72-46-787.

Opublikował: 2015-04-16 08:10:52 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Beata Marciniak - mł. referent ds. rozliczeń finansowych i analiz

 2014-12-03

W związku z inwestycjami w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa przebiegać będzie przez teren województwa dolnośląskiego  oraz możliwością nasilenia się zjawiska niedozwolonej, tj. bez wymaganej koncesji eksploatacji kopalin ze złóż  Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu informuje za pośrednictwem Burmistrza Polkowic o następujących okolicznościach:

1. Działalność  w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  - Prawo geologiczne i górnicze, może być wykonywana po uzyskaniu koncesji, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 tej ustawy;

 2. Podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej.

Opublikował: 2014-12-03 12:22:08 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Magdalena Macioszczyk - insp. ds. ochrony terenów
Aktualizował: 2014-12-03 12:22:19 - Przemysław Nowakowski

 2014-11-28

O G Ł O S Z E N I E

Realizując zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Polkowice na podstawie Zarządzenia Nr 2150/14 z dnia 07 maja 2014r. Burmistrza Polkowic zmienionego Zarządzeniem Nr 2405/14 z dnia 24 września 2014 r. Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcy gminy Polkowice posiadający wyroby zawierające azbest mogą ubiegać się o udział w zadaniu usuwania azbestu z posesji będących  w ich władaniu.


Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy Polkowice oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Deklaracje przyjmowane będą:

  • od 02 lutego 2015 r. do 19 września 2015 r.

lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w 2015 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, pok. 22 lub pod nr telefonu 76/724 97 05 oraz na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl, www.ekologia.polkowice.eu

Opublikował: 2014-11-28 10:46:30 - Rafał Jedlecki
Aktualizował: 2014-11-28 10:50:30 - Rafał Jedlecki

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2013-12-04 08:23:02 - Przemysław Nowakowski

 


PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice