Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2015-07-09

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Polkowice dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna–Polkowice

w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice dla zmiany trasy planowanej  linii 2x400 kV relacji Czarna – Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice, względem której zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, w godzinach urzędowania. Jednocześnie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice zamieszczono Uchwałę V/87/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice dla zmiany trasy planowanej  linii 2x400 kV relacji Czarna – Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic. Dla ww. zmiany studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik


Opublikował: 2015-07-03 14:39:32 - Przemysław Nowakowski

 2015-07-09

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice

w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice, względem którego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, w godzinach urzędowania. Jednocześnie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice zamieszczono Uchwałę V/88/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, w terminie 31 lipca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski jest Burmistrz Polkowic.

Dla ww. planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

Opublikował: 2015-07-03 14:38:27 - Przemysław Nowakowski

 2015-07-03

 Gmina Polkowice prowadzi wstępny nabór osób i instytucji zainteresowanych przystąpieniem
do Programu PROSUMENT - linia dofinansowania
z przeznaczeniem na  zakup  i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)

Opublikował: 2015-07-03 12:55:23 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Romanik - Insp ds. współpracy europejskiej i funduszy zewnętrznych

 2015-06-25

Burmistrz Polkowic zaprasza wszystkie dzieci z terenu Gminy Polkowice, które w roku szkolnym 2014/2015 były uczniami klas „I-IV” szkoły podstawowej lub były objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym tzw. klasa „0” do udziału w półkoloniach
pn. „Zdrowy i bezpieczny wypoczynek 2015” .

Półkolonie odbywać się będą w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminach:

- od 13.07-31.07.2015 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,

- od 03.08-28.08.2015 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Szczegółowe informacje, karty kwalifikacyjne dostępne są we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Polkowice oraz na stronach internetowych placówek.

Termin składania kart kwalifikacyjnych upływa dnia 29.06.2015 r.

W ramach półkolonii młodzi polkowiczanie będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych projektach i zajęciach, m.in. plastycznych, sportowych a także tych o charakterze kulturalnych np. wyjścia do kina, wycieczki.

Opublikował: 2015-06-25 07:59:05 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-06-25 07:59:44 - Przemysław Nowakowski

 2015-06-16

Burmistrz Polkowic informuje, że od dnia 01 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. na terenie Gminy Polkowice przeprowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zadanie współfinasowane jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Konkursu Azbest 2015 oraz ze środków Gminy Polkowice.

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą ankietę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Polkowice o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywania prac w zakresie udzielania informacji.    

Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej: www.eko-precyzja.eu/azbest.

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele lub zarządcy obiektów,  u których występują ukryte formy azbestu, (w ścianach, pod podłogą, rury azbestowe, itp.)  powinni zgłaszać  ten fakt w Urzędzie Gminy Polkowice , Rynek 1 – kancelaria, Rynek 6 pokój nr 22 lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, email: biuro@eko-precyzja.eu.

 Wyniki inwentaryzacji będą podstawą pozyskania środków na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polkowice. Osoby, których nieruchomości lub obiekty nie będą ujęte w inwentaryzacji, nie będą mogły ubiegać się o ich usunięcie z wykorzystaniem środków gminnych oraz środków zewnętrznych.

Opublikował: 2015-06-16 16:58:45 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-06-16 16:58:56 - Przemysław Nowakowski

 2015-04-29

XIV EDYCJA "Stypendia Pomostowe" 
dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 2015 r.

Program skierowany jest dla maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku. 

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,97MB)

Opublikował: 2015-04-29 08:48:55 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Magdalena Jaworska-Cenian - Insp. ds. kultury i oœwiaty

 2014-11-28

O G Ł O S Z E N I E

Realizując zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Polkowice na podstawie Zarządzenia Nr 2150/14 z dnia 07 maja 2014r. Burmistrza Polkowic zmienionego Zarządzeniem Nr 2405/14 z dnia 24 września 2014 r. Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcy gminy Polkowice posiadający wyroby zawierające azbest mogą ubiegać się o udział w zadaniu usuwania azbestu z posesji będących  w ich władaniu.


Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy Polkowice oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Deklaracje przyjmowane będą:

  • od 02 lutego 2015 r. do 19 września 2015 r.

lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w 2015 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, pok. 22 lub pod nr telefonu 76/724 97 05 oraz na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl, www.ekologia.polkowice.eu

Opublikował: 2014-11-28 10:46:30 - Rafał Jedlecki
Aktualizował: 2014-11-28 10:50:30 - Rafał Jedlecki

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2013-12-04 08:23:02 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice