Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2015-06-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

odnośnie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
"Rurociąg wodny na odcinku Stacja Rozrządu Wód - pompownia Gilów" 

  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,96MB)

Opublikował: 2015-06-30 13:13:51 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Z-ca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości

 2015-06-25

Burmistrz Polkowic zaprasza wszystkie dzieci z terenu Gminy Polkowice, które w roku szkolnym 2014/2015 były uczniami klas „I-IV” szkoły podstawowej lub były objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym tzw. klasa „0” do udziału w półkoloniach
pn. „Zdrowy i bezpieczny wypoczynek 2015” .

Półkolonie odbywać się będą w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminach:

- od 13.07-31.07.2015 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,

- od 03.08-28.08.2015 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Szczegółowe informacje, karty kwalifikacyjne dostępne są we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Polkowice oraz na stronach internetowych placówek.

Termin składania kart kwalifikacyjnych upływa dnia 29.06.2015 r.

W ramach półkolonii młodzi polkowiczanie będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych projektach i zajęciach, m.in. plastycznych, sportowych a także tych o charakterze kulturalnych np. wyjścia do kina, wycieczki.

Opublikował: 2015-06-25 07:59:05 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-06-25 07:59:44 - Przemysław Nowakowski

 2015-06-25

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLKOWIC
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr V/86/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 czerwca 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy głównej stacji elektroenergetycznej w Polkowicach w zasięgu terenu górniczego „Rudna” w gminie Polkowice.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu i z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 19, 59-100 Polkowice.

Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

Opublikował: 2015-06-19 12:28:54 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Z-ca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości

 2015-06-23

UWAGA

Absolwenci szkół gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice - zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa 03.07.2015 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.polkowice.pl w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Kultury ul. Rynek 2, pok. 6, tel. 76 72-46-787.

Opublikował: 2015-06-23 09:33:23 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Beata Marciniak - referent ds. oświaty
Aktualizował: 2015-06-23 09:33:37 - Przemysław Nowakowski

 2015-06-16

Burmistrz Polkowic informuje, że od dnia 01 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. na terenie Gminy Polkowice przeprowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zadanie współfinasowane jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Konkursu Azbest 2015 oraz ze środków Gminy Polkowice.

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą ankietę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Polkowice o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywania prac w zakresie udzielania informacji.    

Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej: www.eko-precyzja.eu/azbest.

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele lub zarządcy obiektów,  u których występują ukryte formy azbestu, (w ścianach, pod podłogą, rury azbestowe, itp.)  powinni zgłaszać  ten fakt w Urzędzie Gminy Polkowice , Rynek 1 – kancelaria, Rynek 6 pokój nr 22 lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, email: biuro@eko-precyzja.eu.

 Wyniki inwentaryzacji będą podstawą pozyskania środków na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polkowice. Osoby, których nieruchomości lub obiekty nie będą ujęte w inwentaryzacji, nie będą mogły ubiegać się o ich usunięcie z wykorzystaniem środków gminnych oraz środków zewnętrznych.

Opublikował: 2015-06-16 16:58:45 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-06-16 16:58:56 - Przemysław Nowakowski

 2015-06-09

OGŁOSZENIE

Burmistrz Polkowic informuje, że zgodnie z treścią pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o sygn.HK-070-3/15 z dnia 03 czerwca 2015 r., w II kwartale 2015 r. pobrano próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej w zakresie monitoringu przeglądowego z wodociągu sieciowego Sucha Górna oraz w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu sieciowego Polkowice i Guzice(teren gminy Polkowice).

Badania laboratoryjne wykazały, iż woda pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym w zakresie oznaczonych parametrów, odpowiada wymogom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Opublikował: 2015-06-09 16:45:17 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

 2015-04-29

XIV EDYCJA "Stypendia Pomostowe" 
dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 2015 r.

Program skierowany jest dla maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku. 

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,97MB)

Opublikował: 2015-04-29 08:48:55 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Magdalena Jaworska-Cenian - Insp. ds. kultury i oœwiaty

 2015-04-16

UWAGA

Absolwenci szkół gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa:

1. 04.05.2015 r. dla absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników,

2. 03.07.2015 r. dla absolwentów gimnazjum, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych kończący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dn. 26.06.2015 r. oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.polkowice.pl w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych ul. Rynek 6, pok.29, tel. 76 72-46-787.

Opublikował: 2015-04-16 08:10:52 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Beata Marciniak - referent ds. oświaty

 2014-12-03

W związku z inwestycjami w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa przebiegać będzie przez teren województwa dolnośląskiego  oraz możliwością nasilenia się zjawiska niedozwolonej, tj. bez wymaganej koncesji eksploatacji kopalin ze złóż  Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu informuje za pośrednictwem Burmistrza Polkowic o następujących okolicznościach:

1. Działalność  w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  - Prawo geologiczne i górnicze, może być wykonywana po uzyskaniu koncesji, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 tej ustawy;

 2. Podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej.

Opublikował: 2014-12-03 12:22:08 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Magdalena Macioszczyk - insp. ds. ochrony terenów
Aktualizował: 2014-12-03 12:22:19 - Przemysław Nowakowski

 2014-11-28

O G Ł O S Z E N I E

Realizując zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Polkowice na podstawie Zarządzenia Nr 2150/14 z dnia 07 maja 2014r. Burmistrza Polkowic zmienionego Zarządzeniem Nr 2405/14 z dnia 24 września 2014 r. Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcy gminy Polkowice posiadający wyroby zawierające azbest mogą ubiegać się o udział w zadaniu usuwania azbestu z posesji będących  w ich władaniu.


Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy Polkowice oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Deklaracje przyjmowane będą:

  • od 02 lutego 2015 r. do 19 września 2015 r.

lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w 2015 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, pok. 22 lub pod nr telefonu 76/724 97 05 oraz na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl, www.ekologia.polkowice.eu

Opublikował: 2014-11-28 10:46:30 - Rafał Jedlecki
Aktualizował: 2014-11-28 10:50:30 - Rafał Jedlecki

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2013-12-04 08:23:02 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice