Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.plBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2014-08-25

Informacja o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

 W dniu 19 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 3555 została opublikowana uchwała Nr XXXIX/459/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów. Powyższa uchwała wprowadziła następujące zmiany:

1)  § 4 pkt 3 otrzymał brzmienie:

„3) uzyskała co najmniej dwa szczególne indywidualne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz opiece nad zabytkami w okresie od 1 października roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku do 30 września roku, w którym jest składany wniosek;”;

2) w § 4 po pkt 3 dodano pkt 4 w brzmieniu:

4) przy przyznawaniu stypendium nie będą brane pod uwagę osiągnięcia, które stanowiły wcześniej podstawę przyznania innego stypendium finansowanego z budżetu gminy Polkowice.”;

3) § 6 pkt 3 otrzymał brzmienie:

„3) opis indywidualnie osiągniętych sukcesów artystycznych o zasięgu ponadpowiatowym, działań związanych z upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami wraz
 z informacjami na temat dotychczasowej pracy artystycznej, popularyzatorskiej lub konserwatorskiej”;

4) § 6 pkt 4 otrzymał brzmienie:

"4) dokumentację potwierdzającą indywidualne osiągnięcia uzyskane w okresie, o którym mowa w § 4 pkt 3 w formie potwierdzonych za zgodność z oryginałem imiennych dyplomów i innych dokumentów, np. wydruków lub kserokopii katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, wybranych utworów i artykułów;”.

W pozostałym zakresie postanowienia obowiązującej uchwały Nr XXII/245/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów, pozostają bez zmian.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul Rynek 6,
 pok. 29, tel. 76/724-67-87

  Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

Dodane 2014-08-25 15:12:27 przez Rafał Jedlecki

 2014-08-07

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Dąbrowa w gminie Polkowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/193/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19 kwietnia 2012 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Dąbrowa w gminie Polkowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Dąbrowa w gminie Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami od 18 sierpnia 2014 r. do 15 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 109, w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2014 r., w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie o godz. 1700.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Polkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic.

          Burmistrz Polkowic
mgr inż. Wiesław Wabik

Dodane 2014-08-07 08:22:56 przez Przemysław Nowakowski

 2014-08-07

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Pieszkowice w gminie Polkowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/195/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19 kwietnia 2012 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Pieszkowice w gminie Polkowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Pieszkowice w gminie Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami od 18 sierpnia 2014 r. do 15 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 109, w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2014 r., w świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach o godz. 1500.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Polkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic.

          Burmistrz Polkowic
mgr inż. Wiesław Wabik

Dodane 2014-08-07 08:22:05 przez Przemysław Nowakowski

 2014-08-07

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Żelazny Most w gminie Polkowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/197/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19 kwietnia 2012 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Żelazny Most w gminie Polkowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Żelazny Most w gminie Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami od 18 sierpnia 2014 r. do 15 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 109, w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2014 r., w świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Polkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic.

          Burmistrz Polkowic
mgr inż. Wiesław Wabik

Dodane 2014-08-07 08:19:30 przez Przemysław Nowakowski

 2014-07-23

Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

 

Dodane 2014-07-23 14:17:04 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-07-23 14:17:14 przez Przemysław Nowakowski

 2014-07-11

BURMISTRZ POLKOWIC OGŁASZA
VI Edycję Konkursu Plastyczno - Fotograficznego
„Sposób na energię odnawialną”

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Polkowice od dzieci szkolnych do osób dorosłych  i jest kontynuacją konkursu fotograficznego „Energia odnawialna w obiektywie”.

Celem konkursu jest promocja wykorzystywania  odnawialnych źródeł energii.  Przedmiotem  konkursu  są prace fotograficzne w formie zdjęć lub prace plastyczne przedstawiające  praktyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. biomasy, wody, wiatru, słońca lub energii wnętrza Ziemi) oraz pokazujące technologie przyjazne środowisku - ich sposób działania oraz wpływ na     przyrodę.

Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie oświadczenia – formularza rejestracyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, 

 Regulamin - POBIERZ PLIK PDF(4,48MB)

  Formularz rejestracyjny - POBIERZ PLIK DOC(0,02MB)

Zgłoszenia do konkursu, czyli przesłanie, złożenie zdjęć formie elektronicznej lub  złożenie prac plastycznych oraz wypełnionego oświadczenia –  formularza rejestracyjnego w wersji papierowej będą przyjmowane  w Sekretariacie Konkursu Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Urzędu  Gminy w  Polkowicach,  Rynek  6, pokój  24  do  dnia 30 września 2014 r. do godziny  15.30.

W konkursie przewidziano cenne nagrody rzeczowe.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Urzędu Gminy Polkowice pod nr tel. 76/ 749-60-01

Dodane 2014-07-11 10:30:52 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-07-11 10:31:08 przez Przemysław Nowakowski

 2014-07-08

UWAGA MIESZKAŃCY
Burmistrz Polkowic informuje, że przystąpiono do prac nad utworzeniem listy mieszkaniowej na 2014 r. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków mieszkaniowych
(druki do pobrania w Urzędzie Gminy Polkowice ul. Rynek 19, pok. 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http:bip.ug.polkowice.pl).

Lista do przydziału mieszkań czynszowych utworzona będzie spośród osób, które złożą wnioski i dokonają aktualizacji / weryfikacji danych określonych w harmonogramie. Tryb
i harmonogram prac nad tworzeniem listy do przydziału mieszkań czynszowych precyzuje Zarządzenie Nr 2258/14 Burmistrza Polkowic z dnia 4 lipca 2014 r.

Harmonogram i tryb prac nad utworzeniem listy do przydziału mieszkań czynszowych,
w tym na zasadach TBS w Gminie Polkowice, do realizacji w 2014 r. i w latach następnych.

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

 

Dodane 2014-07-08 14:41:43 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-07-15 12:58:03 przez Rafał Jedlecki

 2014-05-15

OGŁOSZENIE

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125

w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice 

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB) 

Dodane 2014-05-14 08:19:55 przez Przemysław Nowakowski

 2014-05-15

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125
w obrębie Trzebcz
w gminie Polkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Polkowicach Uchwały Nr XXVIII/332/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125 w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice w terminie do dnia 06.06.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

Dodane 2014-05-14 08:17:47 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-05-14 09:24:08 przez Przemysław Nowakowski

 2014-05-14

Dodane 2014-08-01 13:29:33 przez Przemysław Nowakowski

 2014-05-14

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLKOWIC
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z jego treścią. 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXVI/418/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

Dodane 2014-05-14 08:16:41 przez Przemysław Nowakowski

 2014-04-04

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(3,74MB)

Dodane 2014-04-04 14:22:46 przez Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Dodano 2004-03-11 12:10:43 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2013-12-04 08:23:02 przez Przemysław Nowakowski

 


PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice