Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2015-01-26

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn rolniczych

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(1,21MB)

 Zarządzenie Burmistrza nr 63/15 z dnia 22.01.15
w sprawie zatwierdzenia zasad sprzedaży maszyn rolniczych w przetargu ograniczonym oraz powołania komisji przetargowej
Treść zarządzenia - plik PDF (1.4MB)
 

Opublikował: 2015-01-26 12:00:21 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

 2015-01-22

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Polkowice w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r, poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice, względem której zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, w godzinach urzędowania. Uchwałę Nr XXXIX/454/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać
na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, w terminie do dnia
13 lutego 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski jest Burmistrz Polkowic. Dla ww. zmiany studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

Opublikował: 2015-01-14 14:44:30 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury

 2015-01-19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

w sprawie projektu kanału ulgi (kanału obiegowego) w ramach
"Projektu zamiennegobudowy polderu Sobin"

 Treść owbieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB) 

Opublikował: 2015-01-19 13:25:33 - Przemysław Nowakowski

 2015-01-15

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym wszczęcie postępowania celem wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia,
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, pod nazwą:


„Rozbudowa, utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebczu”

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(13,71MB)

  WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZYM - POBIERZ PLIK DOC(0,05MB) 

Opublikował: 2015-01-15 11:03:37 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Mariola Kurant - doradca burmistrza ds. kapitałowych
Aktualizował: 2015-01-16 14:18:56 - Przemysław Nowakowski

 2014-12-19

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

odnośnie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

"Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974"

  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,26MB)

  Treść decyzji - POBIERZ PLIK PDF(11,12MB)

Opublikował: 2014-12-19 13:01:14 - Przemysław Nowakowski

 2014-12-03

W związku z inwestycjami w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa przebiegać będzie przez teren województwa dolnośląskiego  oraz możliwością nasilenia się zjawiska niedozwolonej, tj. bez wymaganej koncesji eksploatacji kopalin ze złóż  Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu informuje za pośrednictwem Burmistrza Polkowic o następujących okolicznościach:

1. Działalność  w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  - Prawo geologiczne i górnicze, może być wykonywana po uzyskaniu koncesji, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 tej ustawy;

 2. Podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej.

Opublikował: 2014-12-03 12:22:08 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Magdalena Macioszczyk - insp. ds. ochrony terenów
Aktualizował: 2014-12-03 12:22:19 - Przemysław Nowakowski

 2014-11-28

O G Ł O S Z E N I E

Realizując zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Polkowice na podstawie Zarządzenia Nr 2150/14 z dnia 07 maja 2014r. Burmistrza Polkowic zmienionego Zarządzeniem Nr 2405/14 z dnia 24 września 2014 r. Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcy gminy Polkowice posiadający wyroby zawierające azbest mogą ubiegać się o udział w zadaniu usuwania azbestu z posesji będących  w ich władaniu.


Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy Polkowice oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Deklaracje przyjmowane będą:

  • od 02 lutego 2015 r. do 19 września 2015 r.

lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w 2015 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, pok. 22 lub pod nr telefonu 76/724 97 05 oraz na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl, www.ekologia.polkowice.eu

Opublikował: 2014-11-28 10:46:30 - Rafał Jedlecki
Aktualizował: 2014-11-28 10:50:30 - Rafał Jedlecki

 2014-05-14

Opublikował: 2014-08-01 13:29:33 - Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2013-12-04 08:23:02 - Przemysław Nowakowski

 


PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice