Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2014-12-22

POSTANOWIENIE Nr 445 Komisarza Wyborczego w Legnicy

z dnia 11 grudnia 2014 r.

o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Polkowicach

  Treść postanowienia - POBIERZ PLIK PDF(0,17MB)

Opublikował: 2014-12-22 11:32:33 - Przemysław Nowakowski

 2014-12-19

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

odnośnie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

"Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974"

  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,26MB)

  Treść decyzji - POBIERZ PLIK PDF(11,12MB)

Opublikował: 2014-12-19 13:01:14 - Przemysław Nowakowski

 2014-12-18

Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Polkowice na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM5 Oddział w Tarnówku (sortyment S4) stanowiącego własność Gminy Polkowice. Drewno znajduje się na terenie przy Oddziale Przedszkola Miejskiego nr 5 w Tarnówku.  

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,23MB) 

 

Opublikował: 2014-12-18 15:29:54 - Przemysław Nowakowski

 2014-12-03

W związku z inwestycjami w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa przebiegać będzie przez teren województwa dolnośląskiego  oraz możliwością nasilenia się zjawiska niedozwolonej, tj. bez wymaganej koncesji eksploatacji kopalin ze złóż  Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu informuje za pośrednictwem Burmistrza Polkowic o następujących okolicznościach:

1. Działalność  w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  - Prawo geologiczne i górnicze, może być wykonywana po uzyskaniu koncesji, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 tej ustawy;

 2. Podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej.

Opublikował: 2014-12-03 12:22:08 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Magdalena Macioszczyk - insp. ds. ochrony terenów
Aktualizował: 2014-12-03 12:22:19 - Przemysław Nowakowski

 2014-11-28

O G Ł O S Z E N I E

Realizując zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Polkowice na podstawie Zarządzenia Nr 2150/14 z dnia 07 maja 2014r. Burmistrza Polkowic zmienionego Zarządzeniem Nr 2405/14 z dnia 24 września 2014 r. Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcy gminy Polkowice posiadający wyroby zawierające azbest mogą ubiegać się o udział w zadaniu usuwania azbestu z posesji będących  w ich władaniu.


Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy Polkowice oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Deklaracje przyjmowane będą:

  • od 02 lutego 2015 r. do 19 września 2015 r.

lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w 2015 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, pok. 22 lub pod nr telefonu 76/724 97 05 oraz na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl, www.ekologia.polkowice.eu

Opublikował: 2014-11-28 10:46:30 - Rafał Jedlecki
Aktualizował: 2014-11-28 10:50:30 - Rafał Jedlecki

 2014-11-27

OGŁOSZENIE
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.  

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr XL/485/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 listopada 2014 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Żelazny Most w gminie Polkowice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18 (kamieniczki),  59-100 Polkowice, pok. 109.

Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

Opublikował: 2014-11-26 13:14:59 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury
Aktualizował: 2014-11-26 13:15:09 - Przemysław Nowakowski

 2014-11-27

OGŁOSZENIE
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.  

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr XL/483/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 listopada 2014 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Pieszkowice w gminie Polkowice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, pok. 109.

Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

Opublikował: 2014-11-26 13:14:35 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury
Aktualizował: 2014-11-26 13:15:17 - Przemysław Nowakowski

 2014-11-27

OGŁOSZENIE
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.  

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr XL/481/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 listopada 2014 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Dąbrowa w gminie Polkowice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, pok. 109.

Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

Opublikował: 2014-11-26 13:13:06 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury
Aktualizował: 2014-11-26 13:15:29 - Przemysław Nowakowski

 2014-11-27

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Tarnówek w gminie Polkowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/196/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19 kwietnia 2012 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Tarnówek w gminie Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 4 grudnia 2014 r. do 9 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 109, w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 stycznia 2015 r., w świetlicy wiejskiej w Tarnówku o godz. 1700.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Polkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2015 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic.

                                      Burmistrz Polkowic

mgr inż. Wiesław Wabik

Opublikował: 2014-11-26 13:12:12 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury

 2014-11-27

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Komorniki w gminie Polkowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/194/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19 kwietnia 2012 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Komorniki w gminie Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 4 grudnia 2014 r. do 9 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 109, w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 stycznia 2015 r., w świetlicy wiejskiej w Komornikach o godz. 1500.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Polkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2015 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic. 

                                      Burmistrz Polkowic

mgr inż. Wiesław Wabik

Opublikował: 2014-11-26 13:11:07 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury
Aktualizował: 2014-11-26 13:15:48 - Przemysław Nowakowski

 2014-05-15

OGŁOSZENIE

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125

w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice 

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB) 

Opublikował: 2014-05-14 08:19:55 - Przemysław Nowakowski

 2014-05-15

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125
w obrębie Trzebcz
w gminie Polkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Polkowicach Uchwały Nr XXVIII/332/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125 w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice w terminie do dnia 06.06.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

Opublikował: 2014-05-14 08:17:47 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2014-05-14 09:24:08 - Przemysław Nowakowski

 2014-05-14

Opublikował: 2014-08-01 13:29:33 - Przemysław Nowakowski

 2014-05-14

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLKOWIC
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z jego treścią. 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXVI/418/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

Opublikował: 2014-05-14 08:16:41 - Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2013-12-04 08:23:02 - Przemysław Nowakowski

 


PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice