Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2014-11-05

 OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości terminu, miejsca oraz porządku obrad sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 11 listopada 2014 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Polkowicach.

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,86MB)

Projekty uchwał - link 

Opublikował: 2014-11-05 14:49:06 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Jolanta Stojek - insp. ds. obsługi Rady Miejskiej
Aktualizował: 2014-11-06 12:31:12 - Przemysław Nowakowski

 2014-09-10

OGŁOSZENIE SKARBNIKA GMINY POLKOWICE

Informuję, że rozpoczęły się prace nad projektem budżetu gminy Polkowice na rok 2015.

Założenia do projektu budżetu Gminy Polkowice na rok 2015 zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl w Dziale FINANSE – BUDŻET - ZAŁOŻENIA I PROGNOZY – ROK 2015 (Zarządzenie Nr 2380/14 Burmistrza Polkowic z dnia 9 września 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Polkowice na rok 2015 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2033).

Informuję, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą ubiegać się o dotacje na podstawie:

- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

- uchwały Rady Miejskiej Nr XII/121/11 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

- uchwały Nr XX/225/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Polkowice (dotyczy wyłącznie klubów sportowych).

Środki finansowe na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ww. przepisów będą przyznawane po uchwaleniu budżetu na 2015 r.

Treść uchwał zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl. 

Skarbnik Gminy

Krystyna Kozłowska

Opublikował: 2014-09-10 14:22:39 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2014-09-11 13:38:40 - Przemysław Nowakowski

 2014-05-15

OGŁOSZENIE

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125

w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice 

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB) 

Opublikował: 2014-05-14 08:19:55 - Przemysław Nowakowski

 2014-05-15

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125
w obrębie Trzebcz
w gminie Polkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Polkowicach Uchwały Nr XXVIII/332/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125 w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice w terminie do dnia 06.06.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

Opublikował: 2014-05-14 08:17:47 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2014-05-14 09:24:08 - Przemysław Nowakowski

 2014-05-14

Opublikował: 2014-08-01 13:29:33 - Przemysław Nowakowski

 2014-05-14

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLKOWIC
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z jego treścią. 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXVI/418/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

Opublikował: 2014-05-14 08:16:41 - Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2013-12-04 08:23:02 - Przemysław Nowakowski

 


PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice