Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2015-03-03

Ogłoszenie Burmistrza Polkowic

odnośnie zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,69MB) 

Opublikował: 2015-03-03 13:25:09 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

 2015-02-27

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy głównej stacji
elektroenergetycznej w Polkowicach w zasięgu terenu górniczego „Rudna”
w gminie Polkowice.

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,15MB)

Opublikował: 2015-02-27 15:31:47 - Przemysław Nowakowski

 2015-02-26

Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postanowienia
z dnia 18 lutego 2015 r., znak: DOII-II-ło-772-44-416/14/15, prostującego błąd pisarski w decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 grudnia 2014 r., znak: DOII-II-ło-772-44-2422/14, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 5.3/14 z dnia 14 lutego 2014 r., znak: IF.AB.7820.18.2013.ES2,
o zezwoleniu na realizację inwstycji drogowej pod nazwą:
"Budowa drogi S-3 Nowa Sół - Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974"

  Treść obwieszczenia i postanowienia - POBIERZ PLIK PDF(1,52MB)

Opublikował: 2015-02-26 08:42:31 - Przemysław Nowakowski

 2015-02-25

Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Polkowice
na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w ramach oczyszczenia działki inwestycyjnej
z samosiewów (sortyment S4, 100% sosna) stanowiącego własność Gminy Polkowice.

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,22MB) 

Opublikował: 2015-02-25 15:19:06 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Mazur - referent ds. gospodarki komunalnej

 2015-02-05

Niniejszym informuję, że zostało zakończone postępowanie konkursowe dotyczące wyboru realizatorów programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Polkowice w roku 2015. W wyniku powyższego postępowania konkursowego wyłonione zostały 2 podmioty, które w roku 2015 realizować będą poniższe zadania:

1. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. z siedzibą przy ul. Kominka 7, 59-101 Polkowice, w następującym zakresie:

 • Promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze,
 • Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach,
 • Chronię życie przed rakiem,
 • Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice,
 • Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu,
 • Opieka długoterminowa oraz paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle 
   i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni,
 • Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60. roku życia,
 • Szkoła rodzenia,
 • Profilaktyka zdrowia sportowców do 21. roku życia,
 • Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Polkowice,
 • Profilaktyka i wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej 
   u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Szkoła ratownictwa.

 

2. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4, 59-100 Polkowice, w następującym zakresie:

 • Dbając o zdrowie – rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice,
 • Mocny kręgosłup – profilaktyka wad postawy dla dzieci i młodzieży,
 • Zdrowi i aktywni po 50-tce,
 • Zdrowy ruch – zdrowe życie.

 

 

Opublikował: 2015-02-05 14:50:49 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Dorota Trzmielewska - Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Aktualizował: 2015-02-05 14:54:16 - Przemysław Nowakowski

 2014-12-03

W związku z inwestycjami w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa przebiegać będzie przez teren województwa dolnośląskiego  oraz możliwością nasilenia się zjawiska niedozwolonej, tj. bez wymaganej koncesji eksploatacji kopalin ze złóż  Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu informuje za pośrednictwem Burmistrza Polkowic o następujących okolicznościach:

1. Działalność  w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  - Prawo geologiczne i górnicze, może być wykonywana po uzyskaniu koncesji, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 tej ustawy;

 2. Podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej.

Opublikował: 2014-12-03 12:22:08 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Magdalena Macioszczyk - insp. ds. ochrony terenów
Aktualizował: 2014-12-03 12:22:19 - Przemysław Nowakowski

 2014-11-28

O G Ł O S Z E N I E

Realizując zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Polkowice na podstawie Zarządzenia Nr 2150/14 z dnia 07 maja 2014r. Burmistrza Polkowic zmienionego Zarządzeniem Nr 2405/14 z dnia 24 września 2014 r. Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcy gminy Polkowice posiadający wyroby zawierające azbest mogą ubiegać się o udział w zadaniu usuwania azbestu z posesji będących  w ich władaniu.


Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy Polkowice oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Deklaracje przyjmowane będą:

 • od 02 lutego 2015 r. do 19 września 2015 r.

lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w 2015 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, pok. 22 lub pod nr telefonu 76/724 97 05 oraz na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl, www.ekologia.polkowice.eu

Opublikował: 2014-11-28 10:46:30 - Rafał Jedlecki
Aktualizował: 2014-11-28 10:50:30 - Rafał Jedlecki

 2014-05-14

Opublikował: 2014-08-01 13:29:33 - Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

 • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

 • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

 • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

 • finansów i mienia,

 • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2013-12-04 08:23:02 - Przemysław Nowakowski

 


PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice