Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Kompetencje Wydziałów

 BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Kierownik
Bożena Wiśniewska
tel. (76) 84 74 161
e-mail: aw@ug.polkowice.pl

Biuro Audytu Wewnętrznego realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) przeprowadzania audytu wewnętrznego w zakresie oceny kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy oraz czynności doradczych;

2) przeprowadzania kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy
w ramach kontroli zarządczej;

3) badania zgodności postępowania administracyjnego w Urzędzie z obowiązującymi aktami prawnymi (kontrola administracyjna);

4) prowadzenia spraw w zakresie kontroli zewnętrznej działalności Urzędu;

5) prowadzenie koordynacji korespondencji Urzędu w zakresie spraw współdziałania
 z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
Dyrektor
Mariusz Lamla
tel. (76) 72 49 710
e-mail: in@ug.polkowice.pl

Wydział Inwestycji i Remontów realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) określenia zadań inwestycyjnych oraz organizowania i nadzoru ich realizacji;

2) przygotowania i rozliczenia zadań inwestycyjnych gminy;

3) planowania, organizowania i nadzorowania realizacji remontów mienia komunalnego.

 

RZECZNIK PRASOWY
Konrad Kaptur 
tel.  (76) 72 49 721

e-mail: rzecznik@ug.polkowice.pl

Rzecznik prasowy realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) prowadzenia polityki informacyjnej w środkach masowego przekazu;

2) monitorowania informacji o gminie w środkach masowego przekazu;

3) kreowania wizerunku gminy.

 

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Grażyna Greń
tel. (76) 84 74 127
e-mail: so@ug.polkowice.pl

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych realizuje zadania z zakresu:

1) kontroli ochrony informacji niejawnych;

2) nadzoru i koordynacji zadań wynikających z ustawy o tajemnicy państwowej i służbowej,

3) nadzoru nad ochroną systemów i sieci teleinformatycznych;

4) zapewnienia ochrony fizycznej Urzędu;

5) okresowej kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

6) opracowania planu ochrony Urzędu i nadzorowania jego realizacji;

7) szkolenia pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 

PEŁNOMOCNIK DS. GOSPODARCZYCH
Marzena Olejnik

tel. (76) 84 74 187
e-mail: molejnik@ug.polkowice.pl

Pełnomocnik ds. gospodarczych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) koordynacji działań związanych z gospodarką gminy, a w szczególności z planowaniem, przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych;

2) przedkładania Burmistrzowi sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych oraz bieżących związanych z utrzymaniem miasta i gminy w zakresie rzeczowym, finansowym i czasowym a także przedstawianie wniosków i propozycji dotyczących działań pozaprogramowych;

3) udziału w pracach komisji odbiorczych zadań inwestycyjnych;

4) współdziałania z dyrektorem Wydziału Inwestycji i Remontów w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;

5) współdziałania z dyrektorem Wydziału Eksploatacji i Utrzymania w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań bieżących związanych z utrzymaniem gminy.

 

PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jolanta Mielczarek 

tel. (76) 84 74 155
e-mail: jmielczarek@ug.polkowice.pl

Pełnomocnik ds. osób starszych i niepełnosprawnych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) monitorowania mieszkańców gminy w zakresie niepełnosprawności oraz analizy potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych dotyczących między innymi: dostępu do obiektów użyteczności publicznej, leczenia i rehabilitacji, informacji, bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się oraz korzystania ze środków transportu;

2) nawiązywania kontaktu z osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Urzędzie Gminy, miejscu pracy i nauki jak również w ich środowisku domowym;

3) współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Kościołem, placówkami oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, urzędem pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, podmiotami gospodarczymi oraz innymi jednostkamiw zakresie problematyki osób niepełnosprawnych;

4) inicjowania i prowadzenia działań mających na celu rozpowszechnianie informacji
o programach i formach pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym;

5) reprezentowania Burmistrza w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi
na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) przedstawiania Burmistrzowi oraz Radzie propozycji rozwiązań problemów osób niepełnosprawnych,

7) współdziałania z placówkami i innymi instytucjami działającymi w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym;

8) realizacji zadań wynikających z ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie;

9) opracowywania projektów gminnych programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz programu promocji zdrowia psychicznego;

10)  nadzoru i koordynacji pod względem merytorycznym i finansowym nad prawidłowym wykonywaniem harmonogramu działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programu promocji zdrowia psychicznego;

11)  prowadzenia sprawozdawczości z powierzonego zakresu;

12)  obsługi i współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Polkowicach;

13)  realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015;

14)  koordynacji wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Polkowice na lata 2008 – 2014;

15)  prowadzenia sprawozdawczości z realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Polkowice na lata 2008 – 2014.”.

 

SŁUŻBA BHP
inspektor bhp
Grzegorz Kardyś
tel. (76) 84 74 160
e-mail: cr@ug.polkowice.pl

Służba Bhp realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) bieżącego informowania Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) sporządzania i przedstawiania Burmistrzowi okresowych analiz stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy;

4) przedstawiania pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii
na stanowiskach pracy;

5) opracowywania wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalania zadań osób kierujących pracownikami
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) spraw wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

7) doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) dokonywania oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

9) współpracy z właściwym wydziałem w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

10)  współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

11)  inicjowania i rozwijania na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Marcin Szydłowski

tel. (76) 84 74 162
e-mail: mszydlowski@ug.polkowice.pl

Administrator bezpieczeństwa informacji realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)     nadzorowania systemów komputerowych, w których przetwarzane są dane osobowe;

2)     nadzorowania przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych;

3)     sporządzania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych
oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

 

DORADCY:

Jan Wawrzyniak - doradca

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) monitorowania przebiegu oraz przeprowadzania analiz w zakresie zadań gminy, związanych z realizowaniem strategii jej rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem spraw społecznych);

2) wypracowania sposobów efektywnej prezentacji najistotniejszych atutów i dorobku gminy sprzyjających pozytywnemu postrzeganiu wśród krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, turystów oraz w kręgach opiniotwórczych;

3) doradztwa w sprawach związanych ze współpracą gminy z innymi samorządami oraz instytucjami w regionie dolnośląskim, a także pomocy w utrzymaniu kontaktów oraz współdziałania gminy w ramach projektów gospodarczych i społecznych, realizowanych przez Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki;

4) doskonalenie mechanizmów koordynacji działań informacyjnych gminy, służących zwiększeniu efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz podtrzymaniu zrozumienia i akceptacji otoczenia dla projektów realizowanych przez samorząd;

5) wspierania Burmistrza w efektywnym komunikowaniu się w relacjach publicznych
o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym;

6) doradztwa w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw i zadań, w szczególności
w zakresie:

a) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej,

b) obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

c) kultury i oświaty,

d) kultury fizycznej i turystyki oraz sportu,

e) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

f)  współpracy Burmistrza z parlamentarzystami, samorządem, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi;

 

Mariola Kurant – doradca ds. kapitałowych

tel. (76) 84 74 199
e-mail: m.kurant@ug.polkowice.pl

Realizuje w szczególności zadania z zakresu wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego.

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Dyrektor
Jolanta Brzózka
tel. (76) 72 46 786
e-mail: gn@ug.polkowice.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizuje w szczególności zadania
z zakresu:

1)     geodezji;

2)     ochrony gruntów rolnych i leśnych;

3)     podziałów i rozgraniczenia nieruchomości;

4)     scalania i wymiany gruntów, zbywania i nabywania nieruchomości;

5)     prowadzenia polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym;

6)     ustalania opłat za korzystanie z nieruchomości.

 

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY
Dyrektor

Krzysztof Soliwoda
tel. (76) 72 46 788

Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury realizuje w szczególności zadania
z zakresu:

1)     opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2)     opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3)     opiniowania spraw związanych z parcelacją terenów na obszarze gminy;

4)     skreślony.

 

WYDZIAŁ EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA
Dyrektor
Elżbieta Kaczorowska
tel. (76) 84 74 191
e-mail: ekaczorowska@ug.polkowice.pl

Wydział Eksploatacji i Utrzymania realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)     prowadzenia spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury technicznej, zieleni miejskiej oraz urządzeń komunalnych;

2)     prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych na terenie gminy;

3)     prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami gminnymi oraz targowiskami miejskimi;

4)     prowadzenia spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

 

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Dyrektor
Dorota Trzmielewska
tel. (76) 84 74 142
e-mail: os@ug.polkowice.pl

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw dotyczących zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, żłobka, ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji kultury;

2) podejmowania działań zapewniających kadrowe, organizacyjne i materialne warunki funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych, żłobka, ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji kultury;

3) kształtowania sieci gminnych jednostek oświatowych;

4) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych;

5) koordynowania i sprawowania nadzoru nad podległymi jednostkami oświatowymi, ośrodkiem pomocy społecznej, żłobkiem oraz instytucjami kultury w zakresie realizowanych zadań;

6) koordynacji transportu i opieki w czasie dowożenia dzieci i młodzieży do szkół;

7) zapewnienia dzieciom w wieku 5 i 6 lat miejsc do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego;

8) prowadzenia spraw w zakresie organizowania innych form wychowania przedszkolnego;

9) współdziałania z organem nadzoru pedagogicznego przy ocenianiu dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;

10)  prowadzenia spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem dyrektorów
i kierowników gminnych jednostek oświatowych, żłobka, ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji kultury;

11)  prowadzenia ewidencji oświatowych placówek niepublicznych, spraw w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla tych placówek;

12)  koordynowania i sprawowania nadzoru nad udzielaniem pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy według obowiązujących przepisów;

13)  współpracy z instytucjami w zakresie sprawowania nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

14)  kontroli realizacji obowiązku szkolnego i nauki, w tym prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucji (roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny
i nauki);

15)  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

16)  prowadzenia spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej oraz sprawozdawczością w zakresie oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, kultury;

17)  współpracy z kuratorium oświaty, związkami zawodowymi, instytucjami, wyższymi uczelniami oraz innymi podmiotami działającymi podmiotowo w dziedzinie oświaty, kultury, zdrowia, pomocy, społecznej;

18)  przyznawania dla uczniów i studentów stypendiów Burmistrza za wyniki w nauce oraz dla osób uzdolnionych w dziedzinach twórczości artystycznej;

19)  realizowania zadań wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

20)  prowadzenia rejestru instytucji kultury;

21)  koordynowania zadań z ochrony zdrowia i pomocy społecznej określonych w przepisach;

22)  prowadzenia działań wynikających z ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,
w tym prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz sprawozdawczości dotyczącej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”;

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I OBSZARÓW WIEJSKICH
Dyrektor

Małgorzata Kalus-Chiżynska
tel. (76) 84 74 195
e-mail: ps@ug.polkowice.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich realizuje w szczególności zadania
z zakresu:

1) prowadzenia  postępowań w zakresie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;

2) prowadzenia spraw związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody, gospodarką odpadami, utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy oraz zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków;

3) prowadzenia działań wyjaśniających i profilaktycznych dotyczących ochrony środowiska
i terenów;

4) opracowania i realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami;

5) prowadzenia monitoringu drgań podłoża i budynków podczas wstrząsów pochodzenia górniczego;

6) prowadzenia spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego;

7) koordynowania i nadzorowania gospodarki leśnej i łowiectwa;

8) zapobiegania i zwalczania ujemnych zjawisk na obszarach wiejskich;

9) tworzenia jednostek pomocniczych na terenie Gminy oraz przeprowadzanie wyborów
ich organów;

10)  obsługi organizacyjno-technicznej rad sołeckich;

11)  prowadzenia akt  osiedleńczych;

12)  podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Dyrektor
Andrzej Zięcina
tel. (76) 84 74 151
e-mail: op@ug.polkowice.pl

Wydział Organizacji Pozarządowych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami spoza sektora finansów publicznych;

2)     przeprowadzania konkursów na realizację przez organizacje pozarządowe zadań gminy, zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz innymi aktami prawnymi;

3)     przygotowywania umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyznania dotacji
na realizację zadań gminy oraz kontroli sposobu ich realizacji i rozliczania;

4)     tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

5)     wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;

6)     prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych i nagród
za wysokie osiągnięcia sportowe;

7)     prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
i sportu.

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  I  KADR
Dyrektor
Lilla Żelem
tel. (76) 84 74 189
e-mail: ok@ug.polkowice.pl

Wydział Organizacyjny i Kadr realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) organizacji pracy Urzędu;

2) prowadzenia spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

3) prowadzenia spraw szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu;

4) prowadzenia spraw systemu zarządzania jakością;

5) organizowania praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie;

6) prowadzenia kancelarii i punktu informacyjnego;

7) obsługi organizacyjno-technicznej Rady i jej komisji;

8) prowadzenia rejestru centralnego skarg i wniosków oraz koordynowania
ich rozpatrywania;

9) prowadzenia rejestru centralnego wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;

10)  prowadzenia rejestru centralnego zarządzeń i poleceń Burmistrza oraz zarządzeń Kierownika Urzędu;

11)  prowadzenia rejestru centralnego uchwał Rady;

12)  prowadzenia zbiorów: uchwał, aktów prawa miejscowego, zarządzeń, ogłoszeń
i obwieszczeń Burmistrza oraz zarządzeń kierownika Urzędu;

13)  realizacji zadań dotyczących wyborów ławników;

14)  współpracy z Młodzieżową Radą Miejską;

15)  tworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta oraz przeprowadzania wyborów
ich organów.”

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Dyrektor
Grażyna Greń
tel. (76) 84 74 127
e-mail: so@ug.polkowice.pl

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw bezpieczeństwa publicznego;

2) ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych;

3) prowadzenia spraw zbiórek i zgromadzeń publicznych;

4) obsługi organizacyjno-technicznej wyborów prezydenta, wyborów parlamentarnych, samorządowych oraz referendów;

5) ewidencjonowania pobytu obcokrajowców;

6) realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków, obiektów budowlanych i terenów gminy;

7) koordynowania zagadnień dotyczących repatriacji;

8) koordynacja prac spisowych realizowanych przez gminę przy narodowym spisie powszechnym.

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Dyrektor

Małogrzata Konieczyńska
tel. (76) 84 74 185
e-mail: mkonieczynska@ug.polkowice.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) administrowania budynkami Urzędu;

2) prowadzenia gospodarki środkami ruchomymi Urzędu;

3) prowadzenia działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

4) doręczania pism;

5) przeprowadzania przeglądów stanu technicznego budynków użyteczności publicznej Gminy;

6) obsługi technicznej spotkań, narad i konferencji.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Mariola Adamczyk-Felkel
tel. (76) 8474-181
e-mail: usc@ug.polkowice.pl

 

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Małgorzata Drzyzga
tel. (76) 8474-182
e-mail: usc@ug.polkowice.pl

Urząd Stanu Cywilnego realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw związanych z zawieraniem małżeństw;

2)     rejestrowania typowych aktów urodzeń i zgonów z terenu gminy;

3)     sporządzania nietypowych aktów stanu cywilnego;

4)     dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego;

5)     wydawania zaświadczeń, zezwoleń i decyzji administracyjnych na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz ustawy
o zmianie imienia i nazwiska;

6)     przyjmowaniu oświadczeń woli o uznaniu ojcostwa, zmianie imienia (imion) dziecka, zmianie nazwiska dzieci, o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska poprzednio noszonego oraz o nadaniu dziecku nazwiska na podstawie art. 90 K.r.o.;

7)     przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli;

8)     uznawania orzeczeń sądów zagranicznych oraz innych organów zagranicznych;

9)     prowadzenia dokumentacji i wykonywania spraw związanych z przepływem korespondencji zwykłej i konsularnej USC;

10) prowadzenia archiwum USC;

11) prowadzenia sprawozdawczości GUS.

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Kierownik
Grzegorz Kardyś
tel. (76) 84 74 160
e-mail: cr@ug.polkowice.pl

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw obronnych i obrony cywilnej;

2) nadzoru i utrzymania jednostek OSP;

3) reagowania kryzysowego;

4) prowadzenia spraw wojskowych.

 

ARCHIWISTA

Danuta Turczynowska
tel. (76) 84 74 135
e-mail: dturczynowska@ug.polkowice.pl

 

Archiwum zakładowe jest samodzielnym stanowiskiem pracy realizującym w szczególności zadania z zakresu:

1) przyjmowania dokumentacji;

2) przechowywania i zabezpieczenia zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;

3) przeprowadzania skontrum dokumentacji;

4) porządkowania przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;

5) udostępnianie przechowywanej dokumentacji;

6) wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;

7) przeprowadzania kwerend archiwalnych, czyli poszukiwania w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów;

8) inicjowania brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;

9)  przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;

10)  sporządzania rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;

11)  doradzania komórkom w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych.

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Alt Elżbieta
tel. (76) 84 74 149
e-mail: ealt@ug.polkowice.pl

Wydział Informatyki realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)   inspirowania i organizowania prac związanych z wprowadzaniem informatyki w urzędzie;

2)   opracowania i wdrażania programów informatyzacji i komputeryzacji urzędu;

3)   planowania oraz dokonywania zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu;

4)   wykonywania prac związanych z modyfikacją istniejących oraz doborem nowych programów wynikających ze zmiany przepisów dotyczących zadań administracji samorządowej oraz wymagań użytkowników;

5)   gospodarowania sprzętem komputerowym w urzędzie;

6)   prowadzenia działań interwencyjnych związanych z usuwaniem usterek i awarii użytkowanego systemu i sprzętu;

7)   administrowania siecią komputerową urzędu;

8)   administrowania systemami komputerowymi oraz wykonywania prac związanych
z bieżącą obsługą zainstalowanych systemów informatycznych - tworzenie kopii zapasowych baz danych, profilaktyka antywirusowa, bieżąca obsługa sprzętu komputerowego;

9)   dążenia do integracji poszczególnych systemów informatycznych w celu ułatwienia wymiany informacji w urzędzie;

10)    administrowania systemami poczty elektronicznej i wymianą informacji;

11)    administrowania elektroniczną skrzynką podawczą;

12)    administrowania Portalem Sprawozdawczym www.stat.gov.pl w zakresie sprawozdań sporządzanych przez urząd;

13)    prowadzenia spraw związanych z dostępem do sieci Internet;

14)    zakupu i tworzenia baz danych na potrzeby urzędu oraz administrowanie nimi;

15)    współdziałania w organizacji szkoleń informatycznych (prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera i pracy z zainstalowanymi programami dla pracowników urzędu);

16)    eksploatacji i utrzymania elektronicznej tablicy na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta;

17)    opracowania, modyfikowania w miarę potrzeb, oraz wdrażania polityki bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych;

18)    prowadzenia spraw związanych z podpisem elektronicznym;

19)    sporządzania materiałów na sesje Rady Miejskiej w Polkowicach w formie elektronicznej;

20)    obsługi informatycznej sesji Rady Miejskiej w Polkowicach oraz narad i spotkań Burmistrza Polkowic;

21)    obsługi programów graficznych (wykonywanie listów gratulacyjnych, zaproszeń, dyplomów itp.).

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Główny księgowy
Danuta Krawiec
tel. (76) 84 74 136
e-mail: bf@ug.polkowice.pl

Wydział Budżetu i Finansów realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)  prowadzenia rachunkowości jednostki;

2)  prowadzenia spraw związanych z wymiarem i poborem należności z tytułów określonych w odrębnych przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej;

3)  kontroli powszechności opodatkowania;

4)  kontroli prawidłowości pobierania i odprowadzania wpływów na rzecz budżetu gminy;

5)  bieżącej kontroli podatkowej oraz kontroli terminów płatności zobowiązań podatkowych;

6)  prowadzenia spraw związanych z udzielaniem ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w granicach posiadanych uprawnień;

7)  wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych;

8)  prowadzenia rejestru podatku od towarów i usług VAT;

9)  opracowania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych;

10)   stałej analizy dochodów i wydatków w zakresie stopnia realizacji planu;

11)   sporządzania sprawozdań finansowych w zakresie prowadzonych spraw;

12)   prowadzenia ewidencji składników mienia gminy;

13)   terminowego regulowania zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów;

14)   sporządzania list wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń, rozliczania składek
na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

15)   współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

16)   prowadzenie księgowości organu finansowego w zakresie planowania i wykonania budżetu gminy oraz księgowości Urzędu.”

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik
Robert Kurowski
tel. (76) 84 74 163
e-mail: zp@ug.polkowice.pl

Biuro Zamówień Publicznych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) opracowywania projektów regulaminów i procedur w sprawie zasad postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;

2) prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy
z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy, które odpowiadają za ich część merytoryczną;

3) powoływania i organizowania pracy zespołów przetargowych;

4) prowadzenia dokumentacji postępowań;

5) sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;

6) prowadzenia rejestru udzielonych zamówień publicznych, do których stosowano ustawę
- Prawo zamówień publicznych;

7) prowadzenia rejestru umów zawieranych w wyniku postępowań realizowanych
przez Biuro.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FINANSOWYCH 
Katarzyna Gryś 
tel. (76) 84 74 114 

e-mail: kgrys@ug.polkowice.pl

Samodzielne stanowisko ds. finansowych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) wykonywania i koordynowania czynności związanych z opracowaniem projektu
budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej;

2) opracowania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach związanych
z budżetem i wieloletnią prognozą finansową;

3) prowadzenia spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych;

4) prowadzenia spraw związanych z obsługą bankową gminy;

5) sporządzania sprawozdań finansowych w zakresie prowadzonych spraw.

 

GABINET BURMISTRZA
Dyrektor
Mariola Szymczyk
tel. (76) 84 74 109
e-mail: mszymczyk@ug.polkowice.pl

Gabinet Burmistrza wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

1) obsługi sekretariatu;

2) obsługi prawnej Urzędu;

3) prowadzenie rejestru centralnego umów.

 

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Dyrektor

Elżbieta Gałek-Kapusta
tel. (06) 84 74 167
e-mail: ef@ug.polkowice.pl

Wydział Współpracy Europejskiej i Funduszy Zewnętrznych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej;

2) informowania społeczeństwa z tematyki Unii Europejskiej;

3) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

4) prowadzenia spraw związanych z tworzeniem i realizacją dokumentów strategicznych
i planów rozwoju gminy.

 

WYDZIAŁ INICJATYW GOSPODARCZYCH I RYNKU PRACY
Dyrektor

Urszula Łażewska
tel. (76) 84 74 166
e-mail: gp@ug.polkowice.pl

Wydział Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy realizuje w szczególności zadania
z zakresu:

1) wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

2) prowadzenia ewidencji i obsługi lokalnych podmiotów gospodarczych;

3) prowadzenia ewidencji pól biwakowych i obiektów świadczących usługi hotelarskie;

4) wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy;

5) prowadzenia czynności kontrolnych działalności przedsiębiorcy;

6) organizowania prac użyteczności społecznej i nadzór nad ich przebiegiem;

7) prowadzenia i aktualizowania Internetowej Bazy Firm;

8) prowadzenia i aktualizowania Gminnej Bazy Danych Osób Bezrobotnych;

9) tworzenia i aktualizowania oferty inwestycyjnej gminy;

10)  prowadzenia działań mających na celu pozyskanie nowych inwestycji dla gminy;

11)  pozyskiwania i udostępniania informacji o ofertach pracy;

12)  współpracy z lokalnymi pracodawcami w zakresie pozyskiwania pracowników;

13)  realizacji Programu Działań na Rzecz Zatrudnienia Mieszkańców Gminy Polkowice na lata 2011 -2015;

14)  pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu zmniejszania skutków bezrobocia na terenie gminy;

15)  nadzoru nad ruchem kołowym w obrębie Rynku i Starego Miasta oraz współpracy
z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą na tym terenie.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Dyrektor

Konrad Kaptur
tel. (76) 72 49 721  
e-mail: ks@ug.polkowice.pl

Wydział Komunikacji Społecznej realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) aktualizacji strony internetowej gminy;

2) prowadzenia spraw z zakresu promocji gminy;

3) wydawania „Gazety Polkowickiej”;

4) prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.

 

KOORDYNATOR DS. KAPITAŁOWYCH
Mariola Kurant

tel. (76) 84 74 199
e-mail: m.kurant@ug.polkowice.pl

Samodzielne stanowisko – koordynator ds. pomocy publicznej realizuje
w szczególności zadania z zakresu:

1)  udziału w tworzeniu programów pomocowych, opracowaniu, analizie i opiniowaniu wniosków, projektów decyzji i umów w sprawach udzielenia pomocy publicznej;

2)  opracowania oraz wdrażania zasad i procedur udzielania pomocy publicznej przez gminę Polkowice oraz koordynacja działań w tym zakresie;

3)  sporządzania informacji o udzielonej pomocy publicznej do celów sprawozdawczych;

4)  współpracy z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji.
Opublikował: 2003-06-20 15:21:55 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-07-01 14:55:23 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice